อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

รศ.ดร.สุรพันธุ์  เอื้อไพบูลย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2529

 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2533

- D.Eng. (Electronics),  Tokai University, Japan, 2540

 

งานวิจัย

- Image Processing

 - Microprocessor Applications

  - การออกแบบลำโพง และวงจรขยายเสียง