พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร


ผศ. อัครพล     ตรีรัตน์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2537

M.S.E.E., University of Texas at Arlington, USA. 2540

 

 

 

 งานวิจัย

- Digital Signal Processing

- Audio Signal Processing

- Image Processing

- Digital Filter Design

- Multimedia Technology

- Data Compression