พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

ผศ. บุณย์ชนะ  ภู่ระหงษ์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

-อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2537

-วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2549


งานวิจัย

- Microprocessor and embedded  system Applications

- Microcontroller Apllications

- Robotic motion interactive