พุธ, 20 มิ.ย. 2018
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

ผศ. ดลชัย    สุขเจริญผล

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2534

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2538

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน, 2531

- วท.ม. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534

- M.S. (Electrical Engineering),

George Washington University, USA, 2536

- Ph.D. (Electrical Engineering),

University of Houston, USA, 2539

งานวิจัย

- Digital Audio Signal Processing,

- Analog/Digital Filter Design and Implementation for audio signal

- Musical Instrument Sound Analysis and Synthesis,

- Sound Quality Perceived testing,

- IT-Automation

- Industrial Informatics

- Multimedia