อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร


ดร. อำนาจ     ขาวเน

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2541

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2545

Ph.D. (Inter-disciplinary), Tokai University, JAPAN. 2554

 งานวิจัย

- Image processing,

- Multimedia

- Music informatics