อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

ผศ.ดร.พิทักษ์   ธรรมวาริน

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534

- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539

- D.Eng. (Electrical Engineering),

Tokai University, JAPAN, 2547

 

 

. งานวิจัย

- Pattern Recognition

- Biometrics

- Forensic sound

- Music note score recognition