อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

ผศ.ดร. ศรวัฒน์    ชิวปรีชา

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/  ปีที่สำเร็จการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,2541

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),

 

งานวิจัย

- Digital Signal Processing, Data Processing and Informatics, Digital Filter Design and

- Implementation, VLSI for Signal Processing and FPGA Applications