อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ปรัชญา

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์คือวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ และศิลป์คือศิลปศาสตร์ทางด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมรวมทั้งสร้างความเป็นสถาบันการศึกษาผู้นำและผู้บุกเบิกงานด้านสารสนเทศศาสตร์การดนตรี (Music Informatics) ในประเทศ


ความสำคัญ

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านดนตรี สื่อประสม และการบันเทิงต่างๆ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือสังคม เป็นอุตสาหกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยง่าย สามารถที่จะแอบแฝงเข้าไปในธุรกิจต่างๆได้ทุกแขนง และในปัจจุบันจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงได้มีการนำเทคโนโลยีในแขนงต่างๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้าน นี้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาธุรกิจนี้ให้มีมาตราฐานในระดับสากล การพัฒนาวิศวกรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้กับ อุตสาหกรรมทางด้านนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างมีความขาดแคลนบุคคลากร ทางด้านนี้เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบันเทิงของอาเซียน และไม่เพียงแต่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ไว้ยังจะแพร่ขยายไปสู ่สากลในระดับโลก เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิศวกรทางด้านดนตรี และสื่อประสมสำหรับประเทศไทย

วัตถุประสงค์   

1.ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับความเป็นศิลป์ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีและสื่อประสมของประเทศ

2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมโดยเฉพาะการนำไปประยุกต์กับงานด้านดนตรีไทย ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดำเนินการเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเฉพาะทางดนตรีและสื่อประสมหลักสูตรแรกในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

4.ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ความคิดและการทำงานอย่างมีระบบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา/เอกชน/หน่วยงานของรัฐทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมให้ตรงกับความต้องการบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม

6.เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม อันจะก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ