อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับเรา

 วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ และองค์ความรู้ทางด้านศิลป์ซึ่งเน้นไปที่สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี มาใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นการบุกเบิกมิติใหม่ในแวดวงการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศที่นำศาสตร์และศิลป์มารวมกันในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการในการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งตอบโจทย์ในในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรี สื่อดนตรี และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์กระจายเสียง บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรจะมีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลผลสัญญาณ รวมทั้งมีความเข้าใจในมุมมองของศิลปะทางด้านดนตรีและมีทักษะในทางปฏิบัติรวมทั้งมีมุมมองและ-สามารถวิเคราะห์ความเชื่องโยงของหลักการทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยีดนตรีได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ส่งผลให้บัณฑิตที่ผลิตได้จากหลักสูตรนี้มีทั้งความสามารถทางด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์ประกอบกับความสามารถทางด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานรวมทั้งการศึกษาต่อและวิจัยในระดับสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในกรอบของจิตสำนึกในการรับผิดชอบ วินัย จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามต่อสังคมและประเทศชาติ