อังคาร, 16 ก.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 15:09 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 

หลักสูตร

   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า       148     หน่วยกิต


ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           30      หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                  6      หน่วยกิต

             กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                    6      หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                     6      หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาภาษา                                                             12      หน่วยกิต

 

          ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                  ไม่น้อยกว่า       112     หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                                  21     หน่วยกิต

             กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา                                              82     หน่วยกิต

                       ซึ่งแบ่งเป็น

                           - วิชาบังคับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์                   35      หน่วยกิต

                           - วิชาบังคับทางด้านดนตรี                                11      หน่วยกิต

                           - วิชาบังคับทางด้านเทคโนโลยีดนตรี                  26      หน่วยกิต

                           - วิชาบังคับทางด้านประสบการณ์วิชาชีพ             10       หน่วยกิต

                             และโครงงานวิศวกรรม

               กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                     ไม่น้อยกว่า         9     หน่วยกิต

                  

          ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           หน่วยกิต

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 15:27 น.