อังคาร, 16 ก.ค. 2019
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
You are here: Home เกี่ยวกับหลักสูตร
 • ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136001

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 1

MATHEMATICS FOR ENGINEERING 1

3 (3-0-6)

 

01136005

ฟิสิกส์ของเสียง                     

PHYSICS OF SOUND

3 (2-3-6)

01136006

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์         

COMPUTER PROGRAMMING

3 (2-3-6)

 

01136201

ทฤษฎีดนตรี 1            

MUSIC THEORY 1

2 (2-0-4)

01136203

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1                  

KEYBOARD SKILLS 1

1 (0-3-2)

01136212

สังคีตนิยม

MUSIC APPRECIATION

2 (2-0-4)

 

01136205

การเข้าฟังดนตรีและฝึกโสต 1     

RECITAL ATTENDANCE AND EAR TRAINING 1

0 (0-2-1)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

01006027

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร   

PRE-ENGINEERING ACTIVITIES

0 (0-3-0)

 

รวม

20


 •  ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136002

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 2

MATHEMATICS FOR ENGINEERING 2

3 (3-0-6)

 

01136004

ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม

PROBABILITY AND RANDOM PROCESS

3 (3-0-6)

01136007

วัสดุอะคูสติคและการออกแบบ

ACOUSTIC MATERIALS AND DESIGN

3 (2-3-6)

01136202

ทฤษฎีดนตรี 2

MUSIC THEORY 2

2 (2-0-4)

01136204

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2

KEYBOARD SKILLS 2

1 (0-3-2)

01136206

การเข้าฟังดนตรีและฝึกโสต 2     

RECITAL ATTENDANCE AND EAR TRAINING 2

0 (0-2-1)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

รวม

21

 


 •  ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136003

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3

MATHEMATICS FOR ENGINEERING 3

3 (3-0-6)

 

01136101

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS

3 (2-3-6)

01136102

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

ENGINEERING ELECTRONICS

3 (2-3-6)

01136103

การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก

DIGITAL CIRCUITS AND LOGIC DESIGN

3 (2-3-6)

01136301

คอมพิวเตอร์ดนตรีและเทคโนโลยี

COMPUTER MUSIC AND TECHNOLOGY

3 (2-3-6)

01136207

การเข้าฟังดนตรีและฝึกโสต 3     

RECITAL ATTENDANCE AND EAR TRAINING 3

0 (0-2-1)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

รวม

21

 

 • ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136104

ไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

MICROPROCESSOR AND EMBEDDED SYSTEM

3 (2-3-6)

01136105

สัญญาณและระบบ

SIGNALS AND SYSTEMS

3 (3-0-6)

01136108

หลักการระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

PRINCIPLES OF ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEMS

3 (2-3-6)

01136211

การประพันธ์เพลงเบื้องต้น

INTRODUCTION TO MUSIC COMPOSITION

3 (2-3-6)

01136302

เทคโนโลยีเสียงเบื้องต้นและระบบเสียงดิจิตอล

INTRODUCTION TO AUDIO TECHNOLOGY AND DIGITAL AUDIO SYSTEMS

3 (2-3-6)

01136303

การบันทึกเสียงเบื้องต้น

INTRODUCTION TO SOUND RECORDING

3 (3-0-6)

01136208

การเข้าฟังดนตรีและฝึกโสต 4     

RECITAL ATTENDANCE AND EAR TRAINING 4

0 (0-2-1)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

รวม

21

 

  
 • ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136106

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

3 (2-3-6)

 

01136109

วิศวกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง

BROADCASTING ENGINEERING

3 (3-0-6)

01136111

วิศวกรรมอะคูสติค          

ACOUSTICS ENGINEERING

3 (3-0-6)

 

01136112

การออกแบบเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS DESIGN

2 (1-3-4)

 

01136304

เทคนิคการบันทึกเสียงขั้นสูง             

ADVANCED SOUND RECORDING TECHNIQUES

3 (1-6-4)

 

01136305

การปรับแต่งคุณภาพเสียง                  

SOUND REINFORCEMENT

3 (2-3-6)

01136306

เทคนิคการผสมเสียงดนตรี

MUSIC MIXING TECHNIQUES

3 (2-3-6)

01136209

การเข้าฟังดนตรีและฝึกโสต 5     

RECITAL ATTENDANCE AND EAR TRAINING 5

0 (0-2-1)

รวม

20

 

 • ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136107

การประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอล

DIGITAL AUDIO SIGNAL PROCESSING

3 (2-3-6)

01136110

ระบบเครือข่ายทางเสียง                                                                        

NETWORK AUDIO SYSTEMS

3 (3-0-6)

01136307

การผลิตงานดนตรีและเสียง

MUSIC AND AUDIO PRODUCTION

3 (2-3-6)

01136308

เสียงสำหรับภาพยนตร์และโทรทัศน์

SOUND FOR FILM AND TELEVISION

2 (1-3-4)

01136309

อุปกรณ์สตูดิโอขั้นสูงและการศึกษา

ADVANCED STUDIO EQUIPMENTS AND STUDIES

3 (2-3-6)

01136403

เตรียมโครงงานวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม                           MUSIC ENGINEERING AND MULTIMEDIA PRE-PROJECT

1 (0-3-2)

01136402

สัมมนาทางวิชาชีพวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

MUSIC ENGINEERING AND MULTIMEDIA PROFESSIONAL SEMINARS

0 (0-2-1)

01136210

การเข้าฟังดนตรีและฝึกโสต 6     

RECITAL ATTENDANCE AND EAR TRAINING 6

0 (0-2-1)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

90xxxxxx

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GENERAL EDUCATION

3 (3-0-6)

รวม

21

 

 • ปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136401

การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน                                                INDUSTRIAL SUMMER TRAINING

0 (0-45-0)

รวม

0

 

 • ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

01136405

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ                                                     CO-OPERATIVE EDUCATION

6 (0-45-0)

 

รวม

6

 

 • ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

011365xx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

MUSIC ENGINEERING ELECTIVE

3 (x-x-x)

011365xx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

MUSIC ENGINEERING ELECTIVE

3 (x-x-x)

011365xx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

MUSIC ENGINEERING ELECTIVE

3 (x-x-x)

01136404

โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 MUSIC ENGINEERING AND MULTIMEDIA INNOVATION PROJECT

3 (0-9-0)

xxxxxxxx

วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

FREE ELECTIVE

3 (x-x-x)

xxxxxxxx

วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

FREE ELECTIVE

3 (x-x-x)

รวม

18